In English

Stöd och regler

Ekonomiskt stöd på jordbruksmark

Du kan få stöd för plantor och plantering av salix, hybridasp och poppel på åkermark genom landsbygdsprogrammet. Du kan också få stängsling runt planteringarna. Det kan dock finnas regionala begränsningar för vad du kan söka stöd för. Ansökan görs hos länsstyrelsen.
Investeringen måste vara minst 50 000 kronor för att du ska få stöd och högst 40 % av de stödberättigande utgifterna kan ersättas. Kostnaden beräknas utifrån schabloner:

Information om stöden i landsbygdsprogrammet hittar du förutom på din länsstyrelses webbplats även på Jordbruksverkets webbplats.

Regler för skogsmark

Användningen av vegetativt förökat skogsodlingsmaterial regleras i Skogsstyrelsens föreskrifter (SKS 2011:7) till 8 § skogsvårdsförordningen:

• Max 5 % av arealen produktiv skogsmark inom en brukningsenhet får föryngras med vegetativt förökat material (2 kap. 23 §), dock är alltid högst 20 hektar tillåtet (2 kap. 24 §).
• Skogsodling med vegetativt förökat skogsodlingsmaterial måste komma från en frökälla godkänd av Skogsstyrelsen (2 kap. 25 § samt SKSFS 2002:2).
• Plantering av vegetativt förökat material omfattande minst 0,5 hektar ska anmälas till Skogsstyrelsen minst sex veckor innan planteringen påbörjas. Anmälan ska innehålla en karta som visar var planteringen ska ske, och uppgifter om fastighetsbeteckning, markägare och frökälla (2 kap. 26 §).

Detta innebär teoretiskt att skogsägare med brukningsenheter på högst 20 hektar får använda vegetativt förökat material på hela sin areal (förutsatt godkänd frökälla och anmälan till SKS), att skogsägare med brukningsenheter på 20 till 400 hektar får använda vegetativt förökat material på högst 20 hektar per brukningsenhet, samt att brukningsenheter över 400 hektar får använda 5 % av arealen. Totalt ger det en teoretiskt möjlig areal för vegetativt förökat material på ca 3,8 miljoner hektar (Black-Samuelsson 2015). En mycket liten del av denna areal utnyttjas (och är inte möjlig att utnyttja på grund av tillgång på (avsaknad av) skogsodlingsmaterial samt tillgång på lämplig mark), varför Skogsstyrelsen anser att regelverket är enkelt och tillåtande.

När det gäller användandet av främmande trädslag (hybridasp, poppel) säger regelverket:

• Främmande trädslag får användas endast i undantagsfall (9 § skogsvårdsförordningen, 1993:1096).
• Främmande trädslag får inte användas i fjällnära skog (9 § skogsvårdsförordningen).
• Användningen av främmande trädslag på mer än 0,5 hektar ska anmälas till Skogsstyrelsen (SKSFS 1993:2).

Utöver dessa regler finns speciella regleringar gällande contortatall. 2009 gjorde Skogsstyrelsen en utredning med förslag på utökat regelverk för främmande trädslag (Skogsstyrelsen 2009), men dessa har inte gått vidare till förändrad lagstiftning.

Referenser
Black-Samuelsson, S. 2015. Vegetativt förökat skogsodlingsmaterial. Skogsstyrelsen Rapport 3-2015. (http://shop.skogsstyrelsen.se/sv/publikationer/rapporter/vegativt-forokat-skogsodlingsmaterial.html)

Skogsstyrelsen 2009. Regler om användning av främmande trädslag. Skogsstyrelsen Meddelande 7-2009. (http://shop.skogsstyrelsen.se/sv/publikationer/meddelanden/regler-om-anvandning-av-frammande-tradslag-meddelande-2009-7.html)