In English

Skötsel av poppel, hybridasp och salix

Markförberedelser

Åkermark

För plantering av poppel, hybridasp och salix

Det finns oftast två olika förutsättningar inför plantering på åkermark:

1) Marken har varit brukad fram till att plantering ska ske och uppslag av gräs utgör ett måttligt problem. Då finns möjlighet att plantera direkt i stubben. Det kan vara aktuellt med kemisk ogräsbekämpning, med t.ex. Roundup, en eller två gånger innan plantering.

2) Marken har inte odlats under de senaste åren och då rekommenderas starkt att marken plöjs året före plantering. På våren harvas odlingsarealen och därefter sker en kemisk ogräsbekämpning innan plantering. Vid kraftig gräsväxt rekommenderas både plöjning, harvning och kemisk ogräsbekämpning året före plantering följt av eventuellt en ytterligare kemisk behandling på våren.

Efter att en kemisk ogräsbekämpning har utförts bör man vänta ca 14 dagar innan planteringen genomförs och ingen markbearbetning ska utföras därefter. I de fall där pH-värdet är lågt, dvs. under ca 5, bör kalkning övervägas. Det finns numera även möjligheter med marktäckning för att undvika ogräsproblematiken. Då läggs UV-känslig plast ut som skydd mot ogräskonkurrens. Då ogräs har en förmåga att återkomma bör man vara beredd att bekämpa det även under ett par år efter plantering. Vid anläggningen bör man därför tänka på planteringsförbandet så att det finns möjlighet att komma fram med lämpligt aggregat senare.

Skogsmark

För plantering av poppel och hybridasp

På skogsmark kan vanlig markberedning fungera där det är lite gräsväxt på magrare marker. I annat fall rekommenderas inversmarkberedning, där det övre markskiktet vänds upp och ned med hjälp av grävmaskin eller det nya aggregatet Karl-Oskar, vilket kan monteras på olika maskiner. På bördigare skogsmarker kan markberedning uppfattas som dyr, men det är nödvändigt med en kraftfull åtgärd som förhindrar kraftig gräsväxt. Eftersom poppel och hybridasp inte hushållar med vatten särskilt väl är de känsliga för konkurrens i etableringsskedet. På skogsmark är de ännu viktigare att ha kännedom om pH-situationen och kalka om värdet är lågt. Framförallt poppel har visat sig ha svårt för de svenska sura skogsjordarna och behöver ett pH-värde på ca 5 eller högre.

åtgärd ogräs

Ett sätt att hantera ogräskonkurrensen är att höglägga med hjälp av t.ex. grävmaskin. Foto: Bo Nilsson

Plantering

Åkermark

Plantering med poppel och hybridasp sker vanligtvis med 1 100–1 500 plantor per hektar. Förbandet beror på om gallring är aktuell eller om man siktar direkt mot slutavverkning. Poppel kan sättas som sticklingar eller plantor (rotade sticklingar) där sticklingar är billigare men plantor är ett säkrare alternativ. Sticklingslängden kan också varieras där längre sticklingar blir dyrare men säkrare.

Salix planteras normalt med ca 20 cm långa sticklingar i dubbelrader med alternerande 75 cm och 150 cm mellan raderna och 60–65 cm mellan sticklingarna i raden, vilket ger drygt 13 000 sticklingar per hektar. Planteringsförbandet är anpassat för att passa dagens tekniska förutsättningar. Salixodlingar hägnas sällan medan det är ett standardförfarande för Populus-arter, särskilt för den viltbegärliga aspen.

Skogsmark

På skogsmark sätts normalt 1 100–2 000 plantor per hektar då etableringen är ”tuffare” och det bör finnas utrymme för en mindre avgång. Eftersom vilttrycket ofta är högre på skogsmark än åkermark blir behovet av att sätta upp hägn större för att undvika allvarliga viltskador.

Skötsel efter plantering

Gräsröjning runt plantorna

På åkermark behöver man oftast bekämpa ogräs och ett vanligt sätt är att köra mellan plantraderna med slåtterbalk eller liknande 2–3 gånger under växtperioden under de 2–3 första åren. Behovet av gräsröjning beror på gräsväxten och plantornas tillväxt. Man kan även hacka gräset manuellt runt plantorna. Gräsröjning är överlag en viktig åtgärd då såväl poppel-, asp- som salixarter är känsliga för konkurrens. Dessutom innebär en ymnig ”gräspäls” att sorkangrepp kan bli ett stort problem.

ogräsbekämpning

Ogräsbekämpning mellan plantraderna gör att plantorna kommer igång snabbare då konkurrensen om vatten och ljus blir mindre. Foto: Bo Nilsson

Gallring

Gallring av poppel och hybridasp är oftast en inplanerad åtgärd då plantförbandet och odlingens syfte är kända. Vanligtvis rekommenderas en kraftig gallring där stamantalet halveras, t.ex. från drygt 1 500 stammar till 600–800 stammar per hektar vid 10–12 års ålder. Alternativt har man planterat högst 1 100 plantor per hektar och då är gallring inte nödvändigt om omloppstiden är kort. I praktiken sköts ofta poppelbestånd utan gallring då avsättningen huvudsakligen är energived medan hybridasp i många fall gallras för att slutprodukten bl.a. ska bli sågbar stock.

Salix sköts vanligtvis med omdrev på 3–5 år där biomassan nästan uteslutande används för energiändamål.

Nästa generation

Hybridasp föryngras av ett kraftigt uppslag av rotskott från vilket man kan välja olika odlingsalternativ för framtiden. Poppel föryngras mestadels med stubbskott men här finns en skillnad mellan olika kloner som gör att den naturliga föryngringen behöver utredas bättre. I andra länder är det också vanligt att man tar bort poppel-stubbarna och börjar om med en ny plantering. Salixodlingar föryngras med stubbskott och man beräknar att samma stolar kan användas under 20–25 år innan det är dags att förnya odlingen.