In English

Skador

Odlingar av poppel, asp och salix kan angripas av ett antal olika svampar och bakterier som skadar både blad, skottspetsar och stammar, medan skadeinsekterna främst ger skador på bladen. Frostskador är ett annat problem som kan skada främst yngre salix, särskilt i kombination med bakterieangrepp.

Försvaret mot skador är i första hand förädling och användning av motståndskraftiga kloner. De sorter som idag finns på marknaden kommersiellt är i regel också både frosttåliga och har bra motståndskraft mot sjukdomar.

Problemet är att patogenerna många gånger är mycket anpassningsbara och föränderliga så nya varianter dyker upp efter ett antal år som kan bryta resistensen, speciellt vad gäller bladrosten. De skador man ser i fält under växtsäsongen är främst: tidig bladfällning, kvist- och stamdöd, barknekroser och stamdeformationer.

Effekter av sjukdomarna
Både bladrost och stamangrepp nedsätter produktionen i olika grad beroende på angreppens intensitet. Stamkräfta och toppdöd ger sämre transport och näringsförsörjning i plantan. Det kan även orsaka förgrening och förbuskning hos salix, något som är speciellt allvarligt vid odling för sticklingsproduktion. Hos poppel är det istället vanligare att svamp och bakterieinfektioner ger mer eller mindre allvarliga stamdeformationer och skador som eventuellt kan förorsaka att stammen lättare knäcks.

Bladrosten nedsätter fotosyntesen, vilket speciellt under juli kan ge kraftigt produktionsbortfall. Vid angrepp senare på hösten störs plantans invintringsprocess vilket kan leda till frostskador och efterföljande stamangrepp på unga plantor under vintern.  


Omfattande skottdöd i en salixodling året efter ett kraftigt rostangrepp följt av sekundära svampskador och frost. Foto: B. Samils

Skötsel och överlevnad
För stamskadorna ter sig skötsel och planteringsläge vara av avgörande betydelse. Dålig ogräsbekämpning med tät undervegetation håller fukten kvar och ger gynnsamt klimat för både svamp och bakterier, särskilt hos salix i täta förband. Mycket ogräs utgör också en inbjudande miljö för sorkar under vintern, vilket har visat sig kunna döda en komplett plantering genom gnagskador på barken.

Överlevnadsprognosen är dock ofta god för salix, även där hela huvudskotten ibland dör bort under höst och vinter. Nya skott skjuter från marken året efter om roten fortfarande är vid liv och ogräset hålls tillbaka.

Strategi för kommande anläggningar
För lyckade odlingar med bra produktion och överlevnad på lång sikt bör ett antal olika kloner planteras hellre än en enda på större arealer. Olika typer av klonmixer kan ibland visa sig var det lämpligaste sättet för detta ändamål. Skadegörarna har en snabb anpassnings- och selektionsförmåga och poppel-, asp- eller salixbestånd som är tänkta att producera i 20 år och mera, kan vara en mycket utsatt gröda.