In English

Miljö

Storskalig odling av poppel, asp och salix i Sverige är kontroversiell på grund av, till exempel, förmodade negativa och långvariga effekter på den biologiska mångfalden och landskapskulturarvet, tillsammans med negativa attityder hos allmänheten. Kritiker av dessa odlingar hävdar att de skadar djurlivet, påverkar vatten och mark samt har negativa effekter på den biologiska mångfalden. Dessa aspekter är dock ofta förknippade med olämplig placering och skötsel av odlingarna. Således bör lokalisering och skötsel av odlingarna planeras noga för att minska riskerna för miljön, och de bör på bästa sätt utnyttja möjligheterna att faktiskt förbättra miljö och landskap.

Exempelvis kan odlingar av poppel, asp och salix öka mångfalden hos många organismer, speciellt i landskap som idag domineras av antingen konventionell åkermark eller skog. Dock bör man undvika att placera odlingar nära öppna kulturlandskap med höga naturvärden, såsom vissa typer av ängar och buffertzoner längs vattendrag. Med dessa och några andra begränsningar i åtanke, kan särskilt små odlingar positivt påverka den biologiska mångfalden i stora delar av det svenska odlingslandskapet.

Jämfört med ettåriga jordbruksgrödor kan odlingar av poppel, asp och salix ofta ha positiva effekter på markegenskaper på grund av mindre frekvent användning av tunga maskiner, särskilt när användningen av skördemaskiner är begränsad till perioder av frusen mark. I motsats till de potentiella riskerna för näringsläckage från gödslade bestånd, kan odlingar av poppel, asp och salix innebära stora möjligheter för miljövinster på en lokal skala i form av t.ex. rening av mark och vatten (fytoremediering). Baserat på en stor förmåga hos dessa träd att ta upp näringsämnen ur marken, kan odlingarna användas som mottagare för kommunalt avloppsvatten och industriell slam och samtidigt producera biomassa (multifunktionella biomassaodlingar). I Sverige finns många exempel där man har använt framför allt odlingar av salix för att rena mark och vatten.

salixbestånd med vallmo

Ett 2-årigt salixbestånd på Gotland, sydöstra Sverige. Småskaliga odlingar av snabbväxande träd på jordbruksmark kan öka den biologiska mångfalden på landskapsnivå. Foto: M. Weih.