In English

Den nationella poppelkommissionen ingår i den internationella poppelkommissionen (”International Poplar Commission”, IPC). Denna bildades 1947 i Paris som en stadgeenlig del av FAO som i sin tur är ett FN-organ. För närvarande består IPC av 37 medlemsländer, varav Sverige är ett. Vart fjärde år hålls en kongress av IPC benämnd ”Session”. IPC:s funktion inkluderar olika aktiviteter, för ytterligare information hänvisas till hemsidan för FAO/IPC - www.fao.org/forestry/ipc.

Poppelkommissionens uppdrag definieras utifrån den internationella poppelkommissionens (IPC) uppdrag enligt följande:

  1. Forskning om vetenskapliga, tekniska, sociala och ekonomiska aspekter med odling av poppel, asp och salix;
  2. Främjande av utbyte av idéer och material mellan forskare, odlare och användare;
  3. Organisation av gemensamma forskningsprogram;
  4. Främjandet av konferenser och studiebesök; samt
  5. Framställning av rapporter och rekommendationer till FAO och till medlemsstaternas regeringar.

Poppeldag_2017

Poppeldagen 2017 hölls den 14 september på och i närheten av Ålvikens gård söder om Trosa. Henrik Söderberg (HS Förvaltning) berättade om sitt företag och dess verksamhet och Karin Hjelm (Skogforsk) redogjorde för etableringsstudier med poppel och hybridasp. Deltagarna besökte sedan ett par av Henriks odlingar där etablering av odlingar med hjälp av nedbrytbar plast är en viktig ingrediens. Foton: L. Rytter och G. Engqvist.