In English

Nationella kommissionen för snabbväxande lövträd (NPC Sweden) ingår i den Internationella poppelkommissionen för popplar och andra snabbväxande träd (”International Commission on Poplars and Other Fast-Growing Trees Sustaining People and the Environment”, IPC). Denna bildades 1947 i Paris som en stadgeenlig del av FAO som i sin tur är ett FN-organ. För närvarande består IPC av 38 medlemsländer, varav Sverige är ett. Vart fjärde år hålls en kongress av IPC benämnd ”Session”. IPC:s funktion inkluderar olika aktiviteter, för ytterligare information hänvisas till hemsidan för FAO/IPC - www.fao.org/forestry/ipc.

VÅR VISION: VI ÄR ETT DISKUSSIONSFORUM FÖR SNABBVÄXANDE LÖVSKOG.

Våra mål: 

  1. Utbyta idéer och kunskap mellan näringsliv, akademi och konsumenter om samhällsnyttan med snabbväxande lövträd;
  2. Utbyta kunskap kring klimatnyttan med snabbväxande lövträd;
  3. Främja en ökad areal av inhemska snabbväxande lövträd;
  4. Arrangera seminarier, konferenser, studiebesök;
  5. Framställa rapporter och rekommendationer kring snabbväxande lövträd i Sverige till FAO m.m.

 

Poppeldagen 2019 hölls den 5 september i Halland. Ulf Johansson från Tönnersjöhedens försökspark var vår värd och berättade om pågående forskning och fältförsök med poppel. Nils Fahlvik från Skogforsk gav en presentation om omloppstid och skötsel av hybridasp. Anneli Adler från SLU talade om ett pågående samarbetsprojekt om klimatanpassad poppel genom effektivare växtförädling. Gabriele Engqvist tillkännagav en ny Salix klon – Julia - som tagits fram av Lantmännen och som finns nu på marknaden. På eftermiddagen besökte vi två fältförsök. Henrik Böhlenius från SLU berättade i störtregn om utmaningar med att etablera poppel på skogsmark. Bilden är tagen i en poppelodling i Sperlingsholms Gods där Carl Kuylenstierna och Magnus Axelsson gav oss inblick i vad som motiverar dem att satsa på poppel. Foto: Lars Rytter.