In English

Den nationella poppelkommissionen ingår i den internationella poppelkommissionen (”International Poplar Commission”, IPC). Denna bildades 1947 i Paris som en stadgeenlig del av FAO som i sin tur är ett FN-organ. För närvarande består IPC av 37 medlemsländer, varav Sverige är ett. Vart fjärde år hålls en kongress av IPC benämnd ”Session”. IPC:s funktion inkluderar olika aktiviteter, för ytterligare information hänvisas till hemsidan för FAO/IPC - www.fao.org/forestry/ipc.

Poppelkommissionens uppdrag definieras utifrån den internationella poppelkommissionens (IPC) uppdrag enligt följande: 

  1. Forskning om vetenskapliga, tekniska, sociala och ekonomiska aspekter med odling av poppel, asp och salix;
  2. Främjande av utbyte av idéer och material mellan forskare, odlare och användare;
  3. Organisation av gemensamma forskningsprogram;
  4. Främjandet av konferenser och studiebesök; samt
  5. Framställning av rapporter och rekommendationer till FAO och till medlemsstaternas regeringar.

 

Poppeldagen 2019 hölls den 5 september i Halland. Ulf Johansson från Tönnersjöhedens försökspark var vår värd och berättade om pågående forskning och fältförsök med poppel. Nils Fahlvik från Skogforsk gav en presentation om omloppstid och skötsel av hybridasp. Anneli Adler från SLU talade om ett pågående samarbetsprojekt om klimatanpassad poppel genom effektivare växtförädling. Gabriele Engqvist tillkännagav en ny Salix klon – Julia - som tagits fram av Lantmännen och som finns nu på marknaden. På eftermiddagen besökte vi två fältförsök. Henrik Böhlenius från SLU berättade i störtregn om utmaningar med att etablera poppel på skogsmark. Bilden är tagen i en poppelodling i Sperlingsholms Gods där Carl Kuylenstierna och Magnus Axelsson gav oss inblick i vad som motiverar dem att satsa på poppel. Foto: Lars Rytter.