In English

Den nationella poppelkommissionen ingår i den internationella poppelkommissionen (”International Poplar Commission”, IPC). Denna bildades 1947 i Paris som en stadgeenlig del av FAO som i sin tur är ett FN-organ. För närvarande består IPC av 37 medlemsländer, varav Sverige är ett. Vart fjärde år hålls en kongress av IPC benämnd ”Session”. IPC:s funktion inkluderar olika aktiviteter, för ytterligare information hänvisas till hemsidan för FAO/IPC - www.fao.org/forestry/ipc.

Poppelkommissionens uppdrag definieras utifrån den internationella poppelkommissionens (IPC) uppdrag enligt följande: 

  1. Forskning om vetenskapliga, tekniska, sociala och ekonomiska aspekter med odling av poppel, asp och salix;
  2. Främjande av utbyte av idéer och material mellan forskare, odlare och användare;
  3. Organisation av gemensamma forskningsprogram;
  4. Främjandet av konferenser och studiebesök; samt
  5. Framställning av rapporter och rekommendationer till FAO och till medlemsstaternas regeringar.

 

Poppeldagen 2018 hölls den 29 augusti i trakterna sydost om Växjö. Skogssällskapet var vår värd och redogjorde för sin verksamhet och därefter berättade Anki Rönnberg-Wästljung om användningen av genetiska markörer i växtförädlingen av salix. På eftermiddagen besöktes två fältförsök och fotot är tagit vid den sista punkten där ett 22-årigt hybridaspbestånd visades och diskuterades. Foto: Pär Fornling.